FREE Shipping on all rugs worldwide! Click to learn more

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden opvragen
Het is mogelijk om onze algemene voorwaarden kosteloos op te vragen per e-mail of op papier. Dit kan op aanvraag via info@amodernmedina.com
 
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer;
- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
- Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
- Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand;
- Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
- Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
- Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
- Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
- Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
- Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt en die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
- Dag: kalenderdag.
 
Inhoudsopgave algemene voorwaarden
1. Identiteit van de ondernemer
2. Toepasselijkheid
3. Het aanbod
4. Prijzen en betalingen
5. De overeenkomst
6. Zichttermijn en herroepingsrecht
7. Levering en uitvoering
8. Duurtransacties
9. Garanties en Conformiteit
10. Copyright tekst- en beeldmateriaal
11. Gegevensbeheer en privacy
12. Klachtenregeling
13. Geschillen
14. Afwijkende of aanvullende bepalingen
 
Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden van a Modern Medina, gevestigd te Roermond, Nederland.
 
Artikel 1. Identiteit van de ondernemer
Handelsnaam: a Modern Medina
Vestigings- en bezoekadres (bezoek niet mogelijk):
Henri Tijssenstaaat 21, 6042 BV te Roermond, Nederland.
Webadres: www.amodernmedina.com
Telefoonnummer: 06 57590694
E-mailadres: info@amodernmedina.com
KvK-nummer: 65559053
BTW-identificatienummer: NL207700606B01
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 a Modern Medina behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
2.4 Door een bestelling te plaatsen, geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van a Modern Medina.
2.5 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
2.7 De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van a Modern Medina. Op verzoek is een schriftelijk exemplaar van de voorwaarden op te vragen. Deze voorwaarden gelden ook voor beurzen en markten of andere verkooppunten buiten de website.
2.8 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, of onduidelijkheden over de uitleg van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen te worden beoordeeld en uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 
Artikel 3. Aanbod
3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer a Modern Medina gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.3 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3.4 De producten van a Modern Medina worden geïmporteerd vanuit Marokko en worden ambachtelijk met de hand vervaardigd. Dit betekent dat vrijwel geen enkel product exact het zelfde is. Kleine oneffenheden door ambachtelijk vervaardiging, en daardoor kleine afwijkingen van de productfoto’s kunnen aanwezig zijn.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
3.5 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- de eventuele kosten van verzending;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
- Optioneel: beschikbare afmetingen, kleuren, soort materialen.
 
Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 De prijzen op de websites van a Modern Medina zijn de actuele prijzen.
Er wordt geen minimum bestelbedrag gehanteerd.
4.2 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen vermeld in Euro, tenzij anders aangegeven, en zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten
4.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
4.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
4.5 Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, creditcard of iDEAL. Vooruitbetaling gebeurt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op a Modern Medina,
rekeningnummer 
NL25 KNAB 0255 2122 75 t.n.v. a Modern Medina. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en worden de goederen verstuurd.
4.6 In het geval van vooruitbetaling via een overschrijving dient het totaal bedrag binnen vijf werkdagen, na orderdatum, te zijn ontvangen door a Modern Medina, zodat de order kan worden verzonden. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van a Modern Medina.
4.7 In het geval a Modern Medina deel neemt aan beurzen, markten en dergelijke worden de producten contant betaald.
4.8 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.9 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 5. De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het e-mailadres of telefoonnummer van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
5.6 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 
Artikel 6. Zichttermijn / herroepingsrecht
6.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retour zenden.
6.2 De termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. 
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels e-mail naar return@amodernmedina.com. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending
Na afloop van dit termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is de aankoop definitief.
6.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het ongebruikte product in de onbeschadigde, originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) kunt u gefrankeerd retour zenden.
6.4 Indien de zaken bij je zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding.
6.5 Als de retourzending aan de voorwaarden voldoet, draagt de ondernemer er zorg voor dat binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan je wordt terugbetaald. De portokosten evenals het verzendrisico voor retourzending zijn voor je eigen rekening.
Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
6.6 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
6.7 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig  specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 
 
Artikel 7. Levering en uitvoering
7.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
7.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
7.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden maar nimmer recht op eventuele schadevergoeding.
7.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7.7 a Modern Medina hanteert binnen Nederland en buiten Nederland de actuele pakketpost tarieven van Post NL. Het versturen gebeurt in principe via Post NL. De ondernemer bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder.
7.8 De ondernemer garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
7.9 Voor bestellingen vanaf €50,- worden, binnen Nederland, geen verzendkosten berekend.
 
Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van a Modern Medina gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
8.2 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 kalenderdagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
8.4 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieks garantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
8.5 De garantie geldt niet indien:
De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking of de website  behandeld zijn;
De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 
Artikel 9. Copyright beeld- en tekstmateriaal 
9.1 Zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer, is het niet toegestaan beeld- en of tekstmateriaal te kopiëren, te publiceren, op te slaan of anderszins te gebruiken.
 
Artikel 10. Gegevensbeheer en privacy
10.1 a Modern respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens van de bezoeker/consument.
10.2 Indien de consument een bestelling plaatst bij a Modern Medina, is het mogelijk dat zijn/haar gegevens opgenomen worden in het klantenbestand van de ondernemer. a Modern Medina houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.
10.3 De ondernemer kan in sommige gevallen gebruik maken van een mailinglist. In dit geval zal elke e-mail instructies  bevatten om jezelf van deze lijst te verwijderen.
 
Artikel 11. Klachten en geschillen
11.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
11.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.5 Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
11.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
11.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
11.8 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
11.9 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 
Artikel 12. Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.